خال ها

خال ها بر اثر افزایش بی از حد سلولهای پوستی دارای رنگدانه که به آنها اصطلاحاً ملانوسیت گفته می شود ایجاد می گردد. سلولهای خال با ملانوسیتها متفاوت بوده وبه آنها سلول خال یا نووس سل می گویند . خالها چندین نوع بوده و می توانند در هر جایی از پوست بدن تشکیل شوند . خالها ممکن است بعد از تولد در نوزاد ایجاد شوند ویا اینکه در دوران کودکی یا اوایل نوجوانی بوجود آیند که در مورد اول آنها رامادرزادی می گوییم ودرمورد دوم آنها را اکتسابی می نامیم . تقریباً هرفرد بزرگسالی تا سن 30سالگی حدود 20تا30 خال خواهد داشت . اکثر خالها غیر سرطانی هستند اما درموارد نادری ممکن است یک خال دچار تغییراتی شود که آن را سرطانی می کند . تغییراتی که در شکل ، رنگ ، و اندازه خالها ایجاد می شوند همیشه علامت سرطان نمی باشد و می تواند این تغییرات در هنگام بلوغ یا در دوران حاملگی بطور طبیعی ایجاد شود . اما با اینحال این تغییرات باید همیشه توسط یک پزشک متخصص پوست بررسی و ارزیابی گردد . معمولاً خالها صاف یا برجسته هستند و رنگ آنها از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره وسیاه متفاوت می باشد . اندازه آنها نیزکمترازیک سانتیمتر است . خالها ممکن است صاف یا زبر، موداریا بدون مو باشند . خالهای دوران نوجوانی معمولاً از نوع جانکشنال هستند که این نوع خالها با زنگ قهوه ای روشن و به تعداد زیاد و اندازه کوچک در دست و صورت ایجاد می شوند. خالهای کامپاند معمولاً بزرگتر و تیره روگاهی مودار هستند . خالهای اینترادرمال نیزبزرگ و با رنگدانه کم می باشند و در سنین بالاتر وجود دارند .

خالهای مادرزادی به دو نوع تقسیم می شوند خالهای با قطر کمتر از 3 سانتیمتر و خالهای بزرگتر از آن . که در مورد خالهای کوچک می توان پس از بلوغ به برداشتن آنها اقدام نمود اما در موارد بزرگترتوصیه می شود دردوران کودکی اقدام به برداشتن آنها نمود. یک نوع خال بنام خال دیس پلاستیک وجود دارد که اینها بزرگتر از معمول بوده ورنگ آنها نیز غیریکنواخت است . این نوع خال ممکن است دردوران کودکی و یا بزرگسالی ظاهر شود و ممکن است ازیک خال کوچکتر ایجاد شود. این خالها گاهی اوقات در برخی خانواده ها بصورت ارثی ایجاد می شود . هر نوع خالی ممکن است سرطانی شود اما این نوع خال بیشترازبقیه خالها احتمال سرطانی شدن دارد . خطر سرطانی شدن این خالها در افرادی که دارای سابقه فامیلی ملانوم بدخیم هستند و یا به میزان زیادی در معرض نور خورشید هستند؛ بیشتر است . یک نوع خال هم بنام خال آبی وجود دارد که می تواند از عمق زیادی برخورداربوده و در صورت نیاز به درمان باید بطور کامل و عمقی برداشته شود . در صورتی که خال بیش از حد معمول بزرگ باشد و یا رشد سریع داشته باشد و یا رنگ آن تغییرکرده باشد ویا خارش والتهاب درآن ایجادشده باشدویا دچارخونریزی شود باید توسط پزشک  بررسی گردد و در صورت نیاز اقدام به جراحی و بررسی آسیب شناسی نمونه کرد . خال غیرمشکوک به سرطان رانیز می توان به دلیل زیبایی برداشت اما همیشه احتمال عود خال و بر جای گذاشتن اسکاررا باید در نظر داشت و در صورتی که پزشک صلاح دانست می توان به برداشتن خال با روش جراحی اقدام نمود و یا از روشهای لیزر درمانی خال استفاده کرد

انواع خال ها

معمولاخال ها صاف یا برجسته هستند ورنگ آنها از قهوه ای روشن تاقهوه ای تیره متفاوت می باشد.اندازه آنها ممکن است صاف یا زبر مودار یابی موباشند.یک نوع خال که به آن اصطلاحا دیس پلاستیک نووس (dysplastic  neavus)گفته می شود بزرگتر ازمعمول بوده ورنگ آن غیریکنواخخت است.این نوع خال ممکن است در دوران کودکی یا پیری ظاهرشودوممک است ازیک خال کوچکتر بوجود بیایدواین خالها گاهی اوقات دربعضی خانواده ها بصورت ارثی ایجاد می شود.هرنوع خالی ممکن استسرطانی شود اما این نوع خال بیشتر تزسایر خال ها احتمال سرطانی شدن دارد.خطرسرطانی شدن این خال ها درافرادی که دارای سابقه فامیلی ملانوم بدخیم هستند ویااگرخال به میزان زیادی در مقابل نور خورشید قرارگرفته باشدافزایش می یابد.خال های آبی تیره رنگ بیشتر برروی صورت بازوها ران ها وکفل ها ایجاد می شوند.

نحوه درمان خال ها

اگر شما داری خالی هستید که بیش از یک سانتیمتر قطر دارد رشد سریع پیدا کرده است رنگ آن تغییر کده است خارش دار یا ملتهب شده است و یا دچار خونریزی شده است سریعا به پزشک مراجعه نمایید.اگر پزشک مشکوک به سرطانی بودن خال شود ممکن است توصیه نماید که خال رابیرون آورده وجهت آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرستاده شود.خال های سرطانی را هم می توانید برداریدکه این کار هم به دلیل زیبایی و هم به علت برخورد و تماس خال با لباس و زخمی شدن آن انجام می گردد.