مزاياي کاشت موي طبيعي FIT

مزاياي کاشت موي طبيعي FIT

پيشرفته ترين روش هاي موجود پيوند مو در جهان
نتايج کاملاًطبيعي
محل برداشت غير قابل رؤيت
کسب بيشترين تراکم ممکن
ادامه درمان و ترميم کم مويي سر شخص با جلسات تکميلي در صورت نياز
بدست آمدن نتيجه دلخواه در کوتاهترين زمان ممکن
فراهم نمودن ميزان رشد مو تا 70% بيشتر از روشهاي قديمي پيوند و ظاهري کاملاً طبيعي و غير قابل افتراق
توانايي ايجاد طبيعي ترين و منحصر بفرد ترين خط رويش مو براي پزشک